หน้าหลัก | เกี่ยวกับการประชุมฯ | คณะกรรมการจัดงาน | สาขาบทความ | กำหนดการ | ระบบส่งบทความ | การลงทะเบียน | ดาวน์โหลดเอกสาร | สถานที่จัดงาน | ติดต่อเรา |

 

       

   

  กำหนดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32

   

   

   เปิดรับบทคัดย่อผ่านทางระบบ Submission online

       1 มกราคม - 16 มีนาคม 2561

       ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2561

   ประกาศรายชื่อบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณา

       30 มีนาคม 2561    

   ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า

       1 เมษายน - 15 มิถุนายน 2561

   วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม

       1 พฤษภาคม 2561

       ตั้งแต่วันนี้ 1พฤษภาคม 2561

   ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม

       28 พฤษภาคม 2561

   วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์

       23 มิถุนายน 2561

   วันจัดงานประชุมวิชาการ

       3-6 กรกฏาคม 2561

Author Guideline
Keynote speaker
Submission online
กำหนดการ
ตารางกำหนดการนำเสนอ
การลงทะเบียน
สถานที่จัดงานและที่พัก
การเดินทาง
 ดาวน์โหลดเอกสาร
สำหรับผู้สนับสนุน
ME-NETT32 trip

 

 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 E-mail : menett2018@gmail.com โทร : 0-4423-3073 ต่อ 3410,
  ME-NETT2018,  www.facebook.com/menett2018