หน้าหลัก | เกี่ยวกับการประชุมฯ | คณะกรรมการจัดงาน | สาขาบทความ | กำหนดการ | ระบบส่งบทความ | การลงทะเบียน | ดาวน์โหลดเอกสาร | สถานที่จัดงาน | ติดต่อเรา |

 

 

 

วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ

16 มีนาคม 2561  31 มีนาคม 2561 

ประกาศรายชื่อบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณา

     17 เมษายน 2561     

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม

     1 พฤษภาคม 2561

ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม

     20 พฤษภาคม 2561

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์

     31 พฤษภาคม 2561

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า

     1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2561

วันประชุมนำเสนอผลงาน

     3-6 กรกฏาคม 2561

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

  Author Guideline
  Keynote speaker
  Submission online
  กำหนดการ
  สาขาบทความ
  การลงทะเบียน
  สถานที่จัดงาน
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ME-NETT32 trip

 

 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 E-mail : menett2018@gmail.com โทร : 0-4423-3073 ต่อ 3410,
  ME-NETT2018,  www.facebook.com/menett2018