หน้าหลัก | เกี่ยวกับการประชุมฯ | คณะกรรมการจัดงาน | สาขาบทความ | กำหนดการ | ระบบส่งบทความ | การลงทะเบียน | ดาวน์โหลดเอกสาร | สถานที่จัดงาน | ติดต่อเรา |

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการลงทะเบียน

 

 

อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน   

  นิสิต/นักศึกษา

 • ผู้นำเสนอบทความ [ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 2561]                               4,000 บาท/คน
 • ผู้นำเสนอบทความ [ลงทะเบียนหลัง 31 พ.ค. 2561]                 5,000 บาท/คน
 • ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน [ไม่นำเสนอบทความ]                                      1,500 บาท/คน

  อาจารย์/บุคคลทั่วไป

 • ผู้เสนอนำบทความ/ผู้ร่วมงาน [ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 2561]           5,000 บาท/คน
 • ผู้เสนอนำบทความ/ผู้ร่วมงาน [ลงทะเบียนหลัง 31 พ.ค. 2561]                     6,000 บาท/คน

หมายเหตุ :

(1) ในกรณีที่ผู้นำเสนอบทความนำเสนอมากกว่า 1 บทความ บทความแรกให้ลงทะเบียนตามอัตราของชนิดการลงทะเบียนและบทความถัดไปคิดอัตราการลงทะเบียนอัตรา 3,000 บาท

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน  

 

 •  ชำระค่าลงทะเบียน มาที่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ xxx-xxxxxx-x

   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ม. เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

   ชื่อบัญชี "งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561"

 •  ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่  E-mail  :  menett2018@gmail.com

 

 

  Author Guideline
  Keynote speaker
  Submission online
  กำหนดการ
  สาขาบทความ
  การลงทะเบียน
  สถานที่จัดงาน
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ME-NETT32 trip

 

 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 E-mail : menett2018@gmail.com โทร : 0-4423-3073 ต่อ 3410,
  ME-NETT2018,  www.facebook.com/menett2018