หน้าหลัก | เกี่ยวกับการประชุมฯ | คณะกรรมการจัดงาน | สาขาบทความ | กำหนดการ | ระบบส่งบทความ | การลงทะเบียน | ดาวน์โหลดเอกสาร | สถานที่จัดงาน | ติดต่อเรา |

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

      

   เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ME-NETT32 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดการประชุมฯขอความร่วมมือทุกท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมดังต่อไปนี้

     (1) ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน   [แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม]

     (2) ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตามอัตราต่างๆผ่านทางธนาคารหรือชำระได้ในวันจัดงาน

     (3) ส่งแบบลงทะเบียนและหลักฐานการชำระเงินมาที่ อีเมลล์ menett2018@gmail.com

อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

      

หมายเหตุ :

(1) กรณีที่ผู้นำเสนอบทความนำเสนอมากกว่า 1 บทความ บทความแรกให้ลงทะเบียนตามอัตราของชนิดการลงทะเบียนและบทความถัดไปคิดอัตราการลงทะเบียนอัตรา 3,000 บาท

(2) ผู้นำเสนอบทความจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น (หากไม่ชำระเงินในวันดังกล่าวท่านจะไม่มีสิทธิ์ในการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการฯครั้งนี้)

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

 

ชำระผ่านธนาคาร (โปรดแนบสำเนาใบโอนเงินมาพร้อมกับใบลงทะเบียน เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบเสร็จรับเงิน) 

โดยโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้า บัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา นครราชสีมา บัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน"  เลขที่บัญชี 980-6-08449-7  หรือ

ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วขอ.นครราชสีมา"  เลขที่บัญชี 301-0-70519-0

ชำระวันจัดงาน (On site)

 

  ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการลงทะเบียน (อัพเดทล่าสุด 19/06/61)

Author Guideline
Keynote speaker
Submission online
กำหนดการ
ตารางกำหนดการนำเสนอ
การลงทะเบียน
สถานที่จัดงานและที่พัก
การเดินทาง
 ดาวน์โหลดเอกสาร
สำหรับผู้สนับสนุน
ME-NETT32 trip

 

 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 E-mail : menett2018@gmail.com โทร : 0-4423-3073 ต่อ 3410,
  ME-NETT2018,  www.facebook.com/menett2018