หน้าหลัก | เกี่ยวกับการประชุมฯ | คณะกรรมการจัดงาน | สาขาบทความ | กำหนดการ | ระบบส่งบทความ | การลงทะเบียน | ดาวน์โหลดเอกสาร | สถานที่จัดงาน | ติดต่อเรา |

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง จักรใจ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บรรยายพิเศษในหัวข้อ "วิศวกรรมเครื่องกลกับการวิจัยในปัจจุบัน"

ครูบาสุทธินันทร์ ปรัชญพฤทธิ์

 ปราญช์ชาวบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์
บรรยายพิเศษในหัวข้อ "นวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น"

 

 

 

  Author Guideline
  Keynote speaker
  Submission online
  กำหนดการ
  สาขาบทความ
  การลงทะเบียน
  สถานที่จัดงาน
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ME-NETT32 trip

 

 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 E-mail : menett2018@gmail.com โทร : 0-4423-3073 ต่อ 3410,
  ME-NETT2018,  www.facebook.com/menett2018