หน้าหลัก | เกี่ยวกับการประชุมฯ | คณะกรรมการจัดงาน | สาขาบทความ | กำหนดการ | ระบบส่งบทความ | การลงทะเบียน | ดาวน์โหลดเอกสาร | สถานที่จัดงาน | ติดต่อเรา |

 

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 32 นี้ ได้แบ่งสาขาบทความที่สามารถส่งเข้าร่วมนำเสนอออกเป็น 10 สาขา ดังต่อไปนี้

   Alternative Energy and Combustion (AEC)

   Automotive Aerospace and Marine Engineering (AME)

   Applied Mechanics, Materials and Manufacturing (AMM)

   Biomechanics and Bioengineering (BME)

   Computation and Simulation Techniques (CST)

   Dynamic Systems, Robotics and Controls (DRC)

   Energy Technology and Management (ETM)

   Thermal System and Fluid Mechanics (TSF)

   Applied Science for Mechanical Engineering (ASM)

   Engineering Education (EDU)

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

  Author Guideline
  Keynote speaker
  Submission online
  กำหนดการ
  สาขาบทความ
  การลงทะเบียน
  สถานทีจัดงาน
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ME-NETT32 trip

 

 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 E-mail : menett2018@gmail.com โทร : 0-4423-3073 ต่อ 3410,
  ME-NETT2018,  www.facebook.com/menett2018