หน้าหลัก | เกี่ยวกับการประชุมฯ | คณะกรรมการจัดงาน | สาขาบทความ | กำหนดการ | ระบบส่งบทความ | การลงทะเบียน | ดาวน์โหลดเอกสาร | สถานที่จัดงาน | ติดต่อเรา |

 

         คณะกรรมการที่ปรึกษา

        1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

        2. คณะกรรมการสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

        3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา

        คณะกรรมการอำนวยการ

        1. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม            ประธานกรรมการ

        2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ขันติโกมล            รองประธานกรรมการ

        3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล วรพันธ์             กรรมการ

        4. อาจารย์ ดร.รตินันท์ เหลือมพล               กรรมการ

        5. อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์ เล็กประดิษฐ์              กรรมการ

        6. อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ ทองใบ                   กรรมการและเลขานุการ

        7. นางขวัญดาว จารุวงศ์วิทยา                  ผู้ช่วยเลขานุการ

        คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์

        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล วรพันธ์           ประธานกรรมการ

        2. อาจารย์สรุเดช สินจะโป๊ะ                  กรรมการ

        3. อาจารย์ธีระ ฮวบขุนทด                    กรรมการ

             4. นายฆนัท วิญญูวิสิทธิ์รักษ์                                               เลขานุการ

        คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุนและกิจกรรมพิเศษ

        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ขันติโกมล            ประธานกรรมการ

        2. อาจารย์ ดร.ติณกร ภูวดิน                  กรรมการ

        3. อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ โยธา                  กรรมการ

        4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพีพงศ์ เปี่ยมสุวรรณ           เลขานุการ    

        คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ของที่ระลึกและพิธีการ

        1. ดร.รตินันท์ เหลือมพล                        ประธานกรรมการ

        2. อาจารย์โสภณ สินสร้าง                      กรรมการ

        3. อาจารย์จิรวัฒน์ จันทร์สว่าง                 กรรมการ     

        4. อาจารย์จัตุพล ป้องกัน                     เลขานุการ

        คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและลงทะเบียน

        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ           ประธานกรรมการ

        2. อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ ทองใบ                 กรรมการ

        3. อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์ เล็กประดิษฐ์              กรรมการ

        4. นางขวัญดาว จารุวงศ์วิทยา                    เลขานุการ

Author Guideline
Keynote speaker
Submission online
กำหนดการ
ตารางกำหนดการนำเสนอ
การลงทะเบียน
สถานที่จัดงานและที่พัก
การเดินทาง
 ดาวน์โหลดเอกสาร
สำหรับผู้สนับสนุน
ME-NETT32 trip

 

 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 E-mail : menett2018@gmail.com โทร : 0-4423-3073 ต่อ 3410,
  ME-NETT2018,  www.facebook.com/menett2018

097-3348815 (รศ.ดร.บัณฑิต), 080-0274156 (ดร.ทวีศิลป์), 094-2859042 (ดร.อิทธิพล), 087-4474785 (ดร.พรสวรรค์)