หน้าหลัก | เกี่ยวกับการประชุมฯ | คณะกรรมการจัดงาน | สาขาบทความ | กำหนดการ | ระบบส่งบทความ | การลงทะเบียน | ดาวน์โหลดเอกสาร | สถานที่จัดงาน | ติดต่อเรา |

 

         คณะกรรมการที่ปรึกษา

        1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

        2. คณะกรรมการสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

        3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา

        คณะกรรมการอำนวยการ

        1. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม            ประธานกรรมการ

        2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ขันติโกมล            รองประธานกรรมการ

        3. อาจารย์ ดร.รตินันท์ เหลือมพล               กรรมการ

        4. อาจารย์ ดร.ติณกร ภูวดิน                  กรรมการ

        5. อาจารย์สังวาลย์ บุณจันทร์                  กรรมการ

        6. อาจารย์ทวีศิลป์ เล็กประดิษฐ์                 กรรมการ

        7. อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ ทองใบ                   กรรมการและเลขานุการ

        8. นางขวัญดาว จารุวงศ์วิทยา                 ผู้ช่วยเลขานุการ

        คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์

        1. อาจารย์ ดร.รตินันท์ เหลือมพล               ประธานกรรมการ

        2. อาจารย์สรุเดช สินจะโป๊ะ                  กรรมการ

        3. อาจารย์ธีระ ฮวบขุนทด                     กรรมการ

        คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุนและกิจกรรมพิเศษ

        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ขันติโกมล            ประธานกรรมการ

        2. อาจารย์ ดร.ติณกร ภูวดิน                  กรรมการ

        3. อาจารย์อภิวัฒน์ เพชรวงศ์                   กรรมการ

        คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ของที่ระลึกและพิธีการ

        1. อาจารย์สังวาลย์ บุณจันทร์                  ประธานกรรมการ

        2. อาจารย์จัตุพล ป้องกัน                   กรรมการ

        3. อาจารย์โสภณ สินสร้าง                    กรรมการ

        คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและลงทะเบียน

        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ           ประธานกรรมการ

        2. อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ ทองใบ                 กรรมการ

        3. อาจารย์ทวีศิลป์ เล็กประดิษฐ์                 กรรมการ

 

  Author Guideline
  Keynote speaker
  Submission online
  กำหนดการ
  สาขาบทความ
  การลงทะเบียน
  สถานที่จัดงาน
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ME-NETT32 trip

 

 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 E-mail : menett2018@gmail.com โทร : 0-4423-3073 ต่อ 3410,
  ME-NETT2018,  www.facebook.com/menett2018