หน้าหลัก | เกี่ยวกับการประชุมฯ | คณะกรรมการจัดงาน | สาขาบทความ | กำหนดการ | ระบบส่งบทความ | การลงทะเบียน | ดาวน์โหลดเอกสาร | สถานที่จัดงาน | ติดต่อเรา |

 

 

 

 

 

  • Download Template บทความฉบับสมบูรณ์ภาษาไทย
  • Download Template บทความฉบับสมบูรณ์ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 เปิดรับบทคัดย่อผ่านทางระบบ Submission online

     1 มกราคม - 16 มีนาคม 2561

     ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2561

 ประกาศรายชื่อบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณา

     30 มีนาคม 2561    

 ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า

     1 เมษายน - 15 มิถุนายน 2561

 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม

     1 พฤษภาคม 2561

     ตั้งแต่วันนี้ 1พฤษภาคม 2561

 ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม

     28 พฤษภาคม 2561

 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์

     23 มิถุนายน 2561

 วันจัดงานประชุมวิชาการ

     3-6 กรกฏาคม 2561

 

 

กำหนดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง  จักรใจ

ดร.เกริก  มีมุ่งกิจ

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประธานกรรมการบริหารธนาคารต้นไม้ระดับชาติและเลขาธิการเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บรรยายพิเศษในห้วข้อ

"วิศวกรรมเครื่องกลกับงานวิจัยในปัจจุบัน"

บรรยายพิเศษในห้อข้อ

"นวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น"

บรรยายพิเศษในห้วข้อ

"วิศวกรรมเครื่องกลกับทิศทางการศึกษาของประเทศไทยในอนาคต"

 

 

Author Guideline
Keynote speaker
Submission online
กำหนดการ
ตารางกำหนดการนำเสนอ
การลงทะเบียน
สถานที่จัดงานและที่พัก
การเดินทาง
 ดาวน์โหลดเอกสาร
สำหรับผู้สนับสนุน
ME-NETT32 trip

 

 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 E-mail : menett2018@gmail.com โทร : 0-4423-3073 ต่อ 3410,
  ME-NETT2018,  www.facebook.com/menett2018

097-3348815 (รศ.ดร.บัณฑิต), 080-0274156 (ดร.ทวีศิลป์), 094-2859042 (ดร.อิทธิพล), 087-4474785 (ดร.พรสวรรค์)